پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

حجاج از افزایش زمان حضور در عربستان برای خودسازی و معنویت بهره گیری کنند