پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

تامین عزت، کرامت و امنیت زائران اولویت ما در عملیات حج است