پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

تبیین اقدامات ستاد مدینه منوره از سوی رییس ستاد سپس ۲۲۲۲

تبیین اقدامات ستاد مدینه منوره از سوی رییس ستاد