پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

استفتائاتی در مورد حج

استفتائاتی در مورد حج
با توجه به ثبت نام های حج تمتع، بخشی از استفتائات و پرسش و پاسخ های حج به متقاضیان ارائه خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ بخشی از استفتائات و پرسش و پاسخ های حج برای متقاضیان به شرح ذیل است:
1- شخصی که کارمند سازمان حج و زیارت است و به علّت مأموریت شغلی ممکن است از مکّه خارج شود; مثلا به مدینه برگردد، ولی یقین به این امر ندارد، آیا وقت احرام در میقات میتواند به نیت عمره تمتّع محرم شود؟

آیةالله خامنه ای: باسمه تعالی، میتواند نیت عمره تمتع کند.آیةالله سیستانی: میتواند بلکه اگر قصد خروج ندارد باید نیّت تمتّع کند و خارج شدن برای کاری، هر چند غیر ضروری، اشکال ندارد در صورتی که مطمئن باشد حج را درک میکند.آیةالله فاضل لنکرانی: بلی میتواند و خروج از مکه در صورتی که اطمینان به رسیدن برای اعمال حج را دارد جایز است.آیةالله مکارم شیرازی: میتوانند برای عمره تمتع احرام ببندند حتی در صورتی که یقین داشته باشند که به خاطر الزامهای شغلی بعد از پایان عمره تمتع از مکه خارج میشوند، مشروط بر این که برای انجام حج به موقع برگردند.آیةالله مکارم شیرازی: اگر سال اوّل استطاعت اوست، حج از او ساقط است مگر این که استطاعت برای سالهای بعد باقی بماند و اگر قبلا حج بر او مستقر شده و مأیوس از خوب شدن است، نایب میگیرد تا حج را از طرف او بجا آورد و اگر امید بهبودی میرود، هر زمان بهبودی پیدا کرد خودش حج تمتع را در سالهای آینده بجا آورد

آیةالله لطف الله صافی: بلی میتواند، والله العالم.آیةالله شیخ جواد تبریزی: میتواند به نیت عمره تمتع محرم شود و اگر از مکه بخواهد خارج شود احکام خروج از مکه را باید رعایت نماید. والله العالم2- شخصی در مدینه منوره، دیگری را اجیر میکند که برای پدروی حج میقاتی بجا آورد ولی مشخص نکرده است که از مسجد شجره محرم شود یا میقاتهای دیگر، آیا اجیر میتواند از مسجد شجره به نیّت عمره مفرده محرم شود وپس از آن به جحفه یا قرن المنازل برود وبرای عمره تمتّع استیجاری محرم شود؟

آیةالله خامنه ای: در فرض مذکور اجیر میتواند از هر کدام از مواقیت معروف، به نیابت محرم شود. مگر این که اجیر گرفتن در مدینه قرینه باشد بر این که مستأجر نظرش مسجد شجره بوده که در این صورت باید از مسجد شجره محرم شود.آیةالله سیستانی: ظاهراً این استیجار منصرف است به احرام از مسجد شجره ولی اگر چنین نباشد یا تصریح به عدم تقیید کند اشکال ندارد.آیةالله مکارم شیرازی: اگر منظور این است که عمره مفرده را انجام دهد و بعد به میقات برگردد برای عمره تمتع استیجاری محرم شود مانعی ندارد، مشروط بر این که فاصله میان دو عمره مطابق فتوای ما حفظ شود.آیةالله لطف الله صافی: اگر منصرف به احرام او از مسجد شجره نباشد مانعی ندارد. والله العالم.آیةالله شیخ جواد تبریزی: در صورتی که قرینهای ولو از جهت تعارف بر احرام از مسجد شجره احراز نشود میتواند از خود چهار میقات دیگر نیز محرم شود. والله العالم

آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، اگر برای حجّ محرم نشده فعلا تکلیفی ندارد و طواف نساء و نماز آن را بنابر احتیاط خود و یا نائبش بجا آورد و اگر برای حجّ تمتّع محرم شده و نتوانسته وقوفین را درک کند باید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود و در صورت عدم تمکّن نایب بگیرد و در هر دو فرض مسأله، چنانچه حج بر او مستقرّ بوده یا استطاعت باقی باشد در سال بعد باید حج را انجام دهد3- اگر پس از انجام عمره تمتع مریض شود وبه تشخیص پزشکان باید به وطن برگردد ونمیتواند اعمال حج بجا آورد، یا وقت وقوف گذشته و او را محرم نکرده اند، یا محرم کرده اند ولی برای وقوف نبرده اند، تکلیف چیست؟

آیةالله خامنه ای: در فرضی که بعد از عمره تمتع به احرام حج محرم نشده، به هر دلیلی که باشد جهت مرض یا تنگی وقت تکلیفی ندارد ولی در صورتی که به احرام حج محرم شده، حکم محصور دارد.آیةالله سیستانی: اگر مُحرم نشده باشد و فرض بر این باشد که نمیتواند وقوفین را به مقداری که حج به کمتر از آن صحیح نیست درک کند و برای بقیه اعمال نایب بگیرد به احتیاط واجب عمره او بَدَل به عمره مفرده میشود پس طواف نساء انجام دهد ولو به نیابت اگر نتوان او را طواف داد و مُحِلّ میشود و اگر احرام حجّ بسته است و نمیتواند وقوفین را درک کند باید قربانی یا قیمتِ آن را به کسی بدهد که در منا در روز عید ذبح کند و او پس از وقت مُعیّن که با او توافق میکند حلق یا تقصیر کند و مُحلّ شود ولی تا طواف و سعی در حجّی یا عُمرهای دیگر انجام ندهد زن بر او حلال نمیشود ولی اگر با فرض امکان درک وقوفین ولو به اقلّ واجب از روی جَهل به مسأله یا هر عذری دیگر درک نکرد، حج او باطل است و باید با آن احرام عمره مفردهای انجام دهد تا محلّ شود.آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، اگر برای حجّ محرم نشده فعلا تکلیفی ندارد و طواف نساء و نماز آن را بنابر احتیاط خود و یا نائبش بجا آورد و اگر برای حجّ تمتّع محرم شده و نتوانسته وقوفین را درک کند باید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود و در صورت عدم تمکّن نایب بگیرد و در هر دو فرض مسأله، چنانچه حج بر او مستقرّ بوده یا استطاعت باقی باشد در سال بعد باید حج را انجام دهد. والله العالمآیةالله مکارم شیرازی: اگر سال اوّل استطاعت اوست، حج از او ساقط است مگر این که استطاعت برای سالهای بعد باقی بماند و اگر قبلا حج بر او مستقر شده و مأیوس از خوب شدن است، نایب میگیرد تا حج را از طرف او بجا آورد و اگر امید بهبودی میرود، هر زمان بهبودی پیدا کرد خودش حج تمتع را در سالهای آینده بجا آورد.آیةالله شیخ جواد تبریزی: اگر بتواند محرم به حج بشود و وقوف را ولو به اندازهای که صحت حج وی بر آن متوقف است; مثل ادراک لحظهای از وقوف مشعر ولو اضطراری آن، درک کند باید این کار را انجام دهد و برای اعمالی که عاجز از مباشرت است چنانچه ممکن است مانند طواف و سعی او را طواف و سعی دهند انجام دهند و اگر آن را هم نتواند نایب بگیرد. و اگر نتواند وقوف را درک کند چنانچه محرم برای حج نشده به احتیاط واجب عمره تمتّع را عمره مفرده قرار دهد و طواف نساء را بجا آورد یا او را در صورت عجز طواف دهند و اگر ممکن نیست در آن طواف نایب بگیرد و اگر محرم برای حج شده چنانچه متمکّن از دخول مکه نباشد قربانی به منی فرستاده و وقتی معین میکند برای ذبح آن و پس از آن تقصیر میکند و همه چیز بر او حلال میشود و اگر متمکن از دخول مکه باشد حجش مبدل به عمره مفرده میشود و برای اعمال عمره مفرده نایب میگیرد و پس از طواف و سعی نایب، تقصیر میکند سپس نایب طواف نساء بجامیآورد و نیز اگر احرام حج بسته و میتوانسته وقوف را درک کند ولی درک نکرده حجش مبدل به عمره مفرده میشود. والله العالم
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.